• Hz. Muhammed ve Dört Büyük Halife
Hz. Muhammed ve Dört Büyük Halife
Ürün Kodu : 9799759180149       Yorumlar (0)      Yorum Ekle
Yayınevi :   Sağlam Yayınevi
Yazar :  Harun Yıldırım
Tercüme :  Harun Yıldırım
160.00 TL   96.00 TL   Kdv Dahil
Banka Havalesi : 94.08 TL (2 %)
Aynı Gün Kargo
-
+
Hz.Muhammed (s.a.v.) ve Dört Büyük Halife


Hz. Muhammed ve Dört Büyük Halife
Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh: "Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem:
"Ashabıma sövmeyiniz / kötü söz söylemeyiniz /dil uzatmayınız.
Eğer biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse onların verdiği ne bir avuç sadakaya ne de yarısına erişebilir buyurdu" demiştir.
Enes b. Mâlik radıyallahu anh'dan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Ebû Bekir Ömer ve Osman ile birlikte Uhud Dağına çıkmış derken dağ onları sallamıştı bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem:
"Ey Uhud yerinde dur! Bilesin ki üzerinde bir Peygamber bir Sıddık ile iki şehit vardır" buyurmuştur.

Hz. MUHAMMED (s a v.)
Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder O'ndan yar­dım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden amellerimizin Kötülüğünden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O bir ve tektir O'nun ortağı yoktur. Yi­ne şehadet ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın kulu ve Rasulüdür.
"Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle kor­kun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)
"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbiniz'den kor­kun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzeri­nizde tam bir gözetleyicidir." (en-Nisâ; 4/1)
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat ederse büyük bir kur­tuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71) Bundan sonra şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kelâm'ı yolların en hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid'at sapıklık­tır. Her sapıklık da ateştedir. Şüphesiz Rasulûllah (s.a.v.) bu dinin hayata geçirilmiş bir örneği­dir. Allah'a ve cennete ulaşan her yol mutlaka Rasulûllah (s.a.v.)'in yolundan geçer. "Sizin için Allah Rasulü'nde en güzel örnek vardır." (Ahzab 21)­


Hz. EBÛ BEKİR ES SIDDÎK (r a.) (571-634)
Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu'l Kur'an es-Siddîk el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabe. Kur'ân-ı Kerim'de hicret sırasında Rasûlullah'la beraber olmasın­dan dolayı "...mağarada bulunan iki kişiden biri..." (Et-Tevbe 9/40) şeklinde ondan bahsedilmektedir. Asıl adı Abdülkâbe olup İslâm'dan sonra Rasûlullah (s.a.v.)'in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan azat edilmiş manasına "atik"; dürüst sadık emin ve iffetli olduğundan do­layı da "sıddık" lâkabıyla anılmıştır. "Deve yavrusunun babası" manasına gelen Ebu Bekir adıyla meşhur olmuştur. Teymoğulları kabilesinden olan Hz. Ebû Bekir'in nesebi Mürre b. Kâ'b'da Rasûlullah'la birleşir. Anasının adı Ümmü'l-Hayr Selma babasının ki Ebû Kuhafe Osmandır. Künyesi Abdullah b. Osman b. Amir b. Amir... b. Murra... et-Teymîdir. Bedir sava­şına kadar müşrik kalan oğlu Abdurrahman dışında bütün ailesi Müslü­man olmuştur. Babası Ebû Kuhafe Hz. Ebû Bekir'in halifeliğini ve ölümü­nü görmüştür. Hz. Ebû Bekir'in Rasûlullah (s.a.s.)'den bir veya üç yaş kü­cük olduğu zikredilmiştir. İslâm'dan önce de saygın dürüst kişilikli putlara tapmayan ve evinde put bulundurmayan "hanif" bir tacir olan Hz. Ebû Bekir ölümüne kadar Hz. Peygamber'den hiç ayrılmamıştır. Bütün serve­tini kazancını Islâm için harcamış kendisi sade bir şekilde yaşamıştır.

ÖMER B. HATTAB (r a.)
İkinci Raşid Halife. İslâmî yeryüzüne yerleştirip Hâkim kılmak için Resulullah (s.a.v.)'ın verdiği tevhidî mücadelede ona en yakın olan sahabelerden biri. Hz. Ömer (r.a) fil olayından on üç sene sonra Mekke'de doğmuştur. Kendisinden nakledilen bir rivayete göre o Büyük Ficar savaşından dört yıl sonra dünyaya gelmiştir (ibnüi-Esîr üsdül-Ğâbe Ka­hire 1970 ıv146). Babası Hattab b. Nüfeyl olup nesebi Ka'b'da Resulullah (s.a.v.) ile birleşmektedir. Kureyş'in Adiy boyuna mensup olup annesi Ebu Cehil'in kardeşi veya amcasının kızı olan Hanteme'dir (bk. a.g.e. 145). Kaynaklar Hz. Ömer (r.a)'in Müslüman olmadan önceki hayatı hak­kında fazlaca bir şey söylemezler. Ancak kücüklüğünde babasına ait sü­rülere çobanlık ettiği sonra da ticarete başladığı bilinmektedir. O Suriye taraflarına giden ticaret kervanlarına iştirak etmekteydi (H. İbrahim Haşan Tarihui-isiâm Mısır 1979 ı 210). Cahiliyye döneminde Mekke eşrafı arasında yer almakta olup Mekke şehir devletinin sifare (elçilik) görevi onun elin­deydi. Bir savaş çıkması durumunda karşı tarafa elçi olarak Ömer gön­derilir ve dönüşünde onun verdiği bilgi ve görüşlere göre hareket edilirdi. Ayrıca kabileler arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümünde etkin rol alır ve verdiği kararlar bağlayıcılık vasfı taşırdı (Suyûtî Tarihul-Hulefâ Beyrut 1986 123; Üsdül-Ğâbe IV 146). Hz. Ömer sert bir mizaca sahip olup İslâm'a karşı aşırı tepki gös­terenlerin arasında yer almaktaydı. Sonunda o dedelerinin dinini inkâr eden ve tapındıkları putlara hakaret ederek insanları onlardan yüz çevir­meğe çağıran Muhammed (s.a.v.)'i öldürmeye karar vermişti. Kılıcını ku­şanarak Peygamberi öldürmek için harekete geçmiş ancak olayın geli­şim şekli onun Müslümanların arasına katılması sonucunu doğurmuştu.

Hz. OSMAN B. AFFÂN (r.a)
Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi's-şems b. AbcH Menaf el-Kuresî el-Emevî; raşid halifelerin üçüncüsü. Ümeyyeoğulları ailesine mensup olup nesebi beşinci ceddi olan Abdi Menaf'ta Resulullah (s.a.v.) ile birleşmektedir.Fil olayından altı sene sonra Mek­ke'de doğmuştur. Annesi Erva binti Küreyz b. Rebia b. Habib b. Abdi şemstir. Büyükannesi ise Resulullah (s.a.v.)'in halası Abdülmuttalib'in kı­zı Beydadır. Künyesi "Ebû Abdullahtır. Ona "Ebu Amr" ve "Ebu Leyla" da denilirdi. Resulullah (s.a.v.) risaletle görevlendirildiğinde Osman (r.a) otuz dört yaşlarındaydı. O ilk iman edenler arasındadır. Ebu Bekir (r.a) gü­vendiği kimseleri İslâm'a davette yoğun gayret göstermekteydi. Onun bu çalışmaları neticesinde Abdurrahman b. Avf Sa'd b. Ebi Vakkas Zübeyr b. Avvâm Talha b. Ubeydullah ve Osman b. Affân iman etmişlerdi. Hz. Osman cahiliyye döneminde de Hz. Ebu Bekir'in samimi bir arkadaşı idi Hz. Osman iman ettiği zaman bunu duyan amcası Hakem b. Ebil-Âs onu sıkıca bağlayarak hapsetmiş ve eski dinine dönmezse asla serbest bırak­mayacağını söylemişti. Hz. Osman (r.a) ebediyyen dininden dönmeyece­ğini söyleyince kararlılığını gören amcası onu serbest bırakmıştı. Peşin­den o Resulullah (s.a.v.)'in kızı Rukayye ile evlenmişti.

ALİ İBN EBI TALİB (r.a.)
Rasulullah'ın amcasının oğlu damadı dördüncü halife. Babası Ebû Talib annesi Kureyş'ten Fâtıma binti Esed dedesi Abdulmuttalibtir. Künyesi Ebu'l Haşan ve Ebû Turab (toprağın babası) lâkabı Haydar; ünvanı emîru'l-mü'minin'dir. Ayrıca 'Allah'ın Arslanf ünvanıyla da anılır.
Hz. Ali kücük yaşından beri Resulullah'ın yanında büyüdü. On ya­şında İslâm'ı kabul ettiği bilinmektedir. Hz. Hatice'den sonra Müslüman­lığı ilk kabul eden odur. Hz. Peygamber ile Hz. Hatice'yi bir gün ibadet ederken gören Hz. Ali'ye Peygamberimiz şirkin kötülüğünü tevhidin ma­nasını anlattığında Hz. Ali hemen Müslüman olmuştu. Mekke döneminde her zaman Resulullah'ın yanındaydı. Kâbe'deki putları kırmasını şöyle anlatır: "Bir gün Rasûl-i Ekrem ile Kâbe'ye gittik. Resul-i Ekrem omzuma çıkmak istedi. Kalkmak istediğim zaman kalkamıyacağımı anladı omu­zumdan indi beni omzuna çıkardı ve ayağa kalktı. Kendimi istesem ufuk­ları tutacak sanıyordum. Kâbe'nin üzerinde bir put vardı onu sağdan sol­dan ittim. Put düştü parça parça oldu. Rasulullah'ın omuzlarından indim. İkimiz geri döndük." (Ahmed b. Hanbel Müsned I 384).

İÇİNDEKİLER

Hz. Muhammed (s.a.v.) 5-190
Hz. Ebu Bekir (r.a.) 191-300
Hz. Ömer (r.a.) 301-436
Hz. Osman (r.a.) 437-522
Hz. Ali (r.a.) 523-640

Yazar
:
Harun Yıldırım
Tercüme
:
Harun Yıldırım
Toplam 0 yorum yapıldı


Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır.
Sizde yorum yapın
Doğrulama Kodu
Kargoya Veriliş
:
Aynı Gün Kargo
Kargo Firması
:
Sürat Kargo
Gönderilecek Bölge
:
İstanbul
Teslimat Detayları
:
1 İş Günü İçinde Kargoya Teslim Edilir
İade/İptal Detayları
:
Taşıma esnasında zarar gören ürünlerde kargo görevlisine zabıt tutturmanız gerekmektedir.
Ürün Etiketleri
SİYERPEYGAMBERHALİFE
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.
426-648-8308